Iran Roundtable

Be part of conversation

همایون مبصری

یکی از اهداف اصلی میزگرد ایران، تبلیغ برای بنا نهادن یک دولت دموکراتیک غیر متمرکز بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی در ایران باشد. علل خصوص، با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند ملیتی و زبانی و فرهنگی و مذهبی است، امید می‌رود در سایه در نظر گرفتن این تنوعات و حقوق تمامی این مردم و ملیت‌ها بتوان ایرانی پلورال غیرمتمرکز و در حین حال یک پارچه و واحد پیشنهاد کرد.

برای پرداختن بە مبحث عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران این برنامە بە زوایای مختلف بحث عدم تمرکز و فدرالیزم بە عنوان سیستم حکومتی در ایران آیند میپردازد.
میهمانان این برنامە:
-آقای پروز...بیشتر بخوانید

نموداری از تبعیض های مذهبی و فساد اداری
 
مسجد جامع  و مدرسه دارالاحسان سسندج در سال ۱۸۰۴ میلادی توسط امان الله خان اردلان والی وقت حکومت اردلان (کردستان ) در شهر سسندج ساخته شد و مشتمل بر دو بخش شبستان وسیع برای نمازگزاران و حجره های متعدد برای طلب علوم دینی میباشد.
در کتاب های تاریخی به اعتبار مدرسه دارالاحسان و دیگر مراکز مذهبی سسندج که محل تحصیل علما، شعرا و ادیبان مشهور کرد از جمله مولوی کرد – نای بوده، بعنوان دارالعلم بلاد اسلامی یاد شده که آنرا همطراز الازهر مصر از نظر تحصیلات علوم دینی مذهب شافعی دانسته اند.بیشتر بخوانید
 جمهوری اسلامی برابری حقوقی انسانها را برنمی تابد
با استقرار نظارت استصوابی و ضرورت تایید شورای نگهبان در امر انتخابات، رای مردم زینتی بحساب آمده؛ مردم تقسیم به " خودی " و " غیرخودی " شدند. با الغای آزادهای مدنی و انکار حقوق شهروندی، دیگر محلی از اعراب برای "دمکراتیک" خواندن رژیم جمهوری اسلامی باقی نماند. مبنا و محور شکل گیری و تحقق جامعه مدنی همان تساوی حقوقی انسانها در مقابل قانون است که حقوق فرد را در مقابل جامعه و همزمان مسولیت افراد را در برابر اجتماع مشخص میکند. این برابری به استعداد آدمی امکان رشد و شکوفآئی میدهد . افراد در جامعه مدنی خواهان از بین رفتن کلیه تبعیضات اجتماعی اند تا به اهداف رشد و تعالی خویش نائل شوند.

...بیشتر بخوانید

Subscribe to همایون مبصری
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز