Iran Roundtable

Be part of conversation

رویدادها

 

مردم آزادیخواە و حق طلب!

همانگونە کە مطلع هستید رژیم مرتجع و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دستش بەخون فرزندان این سرزمین آغشته شده و بدون هیچ ابایی، فرزندان آزادیخواە و مبارز ما را یکی بعد از دیگری در کام مرگ فرو می برد.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز