Iran Roundtable

Be part of conversation

فراخوان جهت تجمح اعتراضی بر علیه موج جدید اعدامها در ایران

 

مردم آزادیخواە و حق طلب!

همانگونە کە مطلع هستید رژیم مرتجع و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دستش بەخون فرزندان این سرزمین آغشته شده و بدون هیچ ابایی، فرزندان آزادیخواە و مبارز ما را یکی بعد از دیگری در کام مرگ فرو می برد.

در چند هفتە اخیر، حاکمان رژیم موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی  را آغاز کردەاند و احتمال  زیاد می رود کەجنایات دستگاە آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی ادامە داشتە باشد.  این در حالی است کە دولت جدید روحانی وعدە ترمیم اوضاع مردم ایران بخصوص ملیتهای تحت ستم را دادە است.

اوضاع مردم ایران در کل از همان آغاز سرکار آمدن این رژیم روز بە روز بدتر شدە و در این میان ‌ناعدالتی و ظلم مضاعف بر ملیتهای تحت ستم روا داشتە شدە بە طوری کە در چند روز اخیر بار دیگر ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی سرعت بیشتری گرفتە و فعالان سیاسی  بلوچ ،عرب اهواز و کورد را بالای چوبە دار می فرستد کە نماینگر اوج ضدیت این رژیم بە نسبت ملیتهای تحت ستم می باشد.

در حال حاضر دهها زندانی سیاسی عرب، بلوچ وکورد در زندانهای رژیم آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنند کە بە ناحق و بدور از ابتدائی ترین حقوق بین المللی در دادگاههای سرپایی بە اعدام محکوم شدەاند.  جوامع بین الملل در برابر این موج اعدامها و سرکوبها نباید بیشتر از این سکوت اختیار کند و نباید از این بیم داشتە باشد کە اعتراض بە این جنایتها مذاکراتشان را با این رژیم در قبال مسائل اتمی، صدور تروریزم و دخالت در امور کشورهای همجوار، منطقە و غیرە... را بە مخاطرە خواهد انداخت.

ما امضا کنندگان این بیانیە، با محکوم نمودن این جنایات شنیع، اجحافات و سرکوب مردم از سوی رژیم جمهوری اسلامی، خود را پشتیبان خواستەها و آرمان‌های برحق و دمکراسی خواهانەی مردم ایران وازجملە خلقهای ترکمن، عرب، بلوچ، کورد، آزری و فارس می دانیم وبنابراین از همەی جهانیان، افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی خواستار آن هستیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن، برای توقف این گونه اعمال و سیاست‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران راه چارەای حقوقی و الزام آور بیابند.

ما ازآزادیخواهان ساکن تورنتو و سایر شهرهای انتاریو درخواست می کنیم در گردهمایی اعتراضی کە بە همین مناسبت ترتیب دادە شدە است در روز یکشنبە دهم نوامبر ٢٠١٣، بین ساعات ١ تا ٣ بعدازظهر، در میدان مل لستمن حضور بهم رسانند.

 • اتحادیە ملی برای دمکراسی در ایران
 • اتحادیە میهنی کردستان (عراق) – تشکیلات کانادا
 • انجمن فعالان حقوق بشر دانشگاە یورک
 • جامعە حقوق بشر بلوچستان
 • جبهه متحد دانشجويی - شاخه كانادا
 • حزب تضامن دمکراتیک اهواز
 • حزب دمکرات کردستان ایران، شرق کانادا
 • حزب دمکرات کردستان(عراق) – شاخە کانادا و آمریکا
 • حزب دمکرات کردستان، شرق کانادا
 • حزب کوملە کردستان ایران، آمریکای شمالی
 • حزب مردم بلوچستان
 • خانە کرد تورنتو
 • سازمان حقوق بشر اهواز
 • سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو
 • کلوب جوانان کرد
 • میزگرد ایران  Iran Roundtable
 • حزب تود ایران، شاخە کانادا
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز