Iran Roundtable

Be part of conversation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

زیر ذره‌بین

 

  سازمانهای جامعه مدنی ایرانی و در رآس آنها سازمانهای مدافع حقوق بشر اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران ـ-خواستار

...بیشتر بخوانید

                                                                                                         
روز جمعه ، 13 ژوئن 2014 ،  در خلال...بیشتر بخوانید

بیانیه سازمان میزگرد ایران در پشتیبانی از کمپین کردستانی دفاع از حق تحصیل به زبان مادری
«حق آموزش زبان مادری» و البته فراتر از آن «حق آموزش...بیشتر بخوانید

Iran Human Rights, December 10: Iranian authorities moved two prominent Ahwazi Arab prisoners from Karoun Prison to an undisclosed location on 7...بیشتر بخوانید

تفسیر و نظر

 تشویق برای یک نفر، تنبیه برای جمعبیشتر بخوانید

 دموکراسی، مبتنی و متکی برانتخاب های آزاد و مستقل فردی شهروندان از میان گزینه ها در ارتباط  با نیازمندیهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه...بیشتر بخوانید

احزاب سیاسی نقش اساسی و بنیادین در توسعه سیاسیدراز مدت در کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با دموکراسی نوظهور ایفا میکنند. ایران نیز به عنوان...بیشتر بخوانید

• حفظِ تمامیتِ ارضیِ مملکت مستلزمِ هموژنیزه کردنِ نژادیِ مردمِ آن نیست. اتفاقا اصرار بر یکدستیِ نژادی، که «نژاد-آگاهی» را در بینِ مردمانِ رواج می...بیشتر بخوانید

جامعه مدنی فارسی زبان در حال حاضر بیشترین مسئولیت را دارد. اگر آنان مایلند فارسی بعنوان زبان ارتباطی در آینده‌ی ایران باقی بماند، بهترین روش دفاع...بیشتر بخوانید