Iran Roundtable

Be part of conversation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

زیر ذره‌بین

 

  سازمانهای جامعه مدنی ایرانی و در رآس آنها سازمانهای مدافع حقوق بشر اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران ـ-خواستار

...بیشتر بخوانید

                                                                                                         
روز جمعه ، 13 ژوئن 2014 ،  در خلال...بیشتر بخوانید

بیانیه سازمان میزگرد ایران در پشتیبانی از کمپین کردستانی دفاع از حق تحصیل به زبان مادری
«حق آموزش زبان مادری» و البته فراتر از آن «حق آموزش...بیشتر بخوانید

Iran Human Rights, December 10: Iranian authorities moved two prominent Ahwazi Arab prisoners from Karoun Prison to an undisclosed location on 7...بیشتر بخوانید

تفسیر و نظر

 

آقای خامنه‌ای،

پیام مردم ایران روشن است. آنها شما و کلیت نظام آپارتاید اسلامی را نمی‌خواهند. شما هیچگاه بوسیله مردم انتخاب نشده‌...بیشتر بخوانید

 تشویق برای یک نفر، تنبیه برای جمعبیشتر بخوانید

 دموکراسی، مبتنی و متکی برانتخاب های آزاد و مستقل فردی شهروندان از میان گزینه ها در ارتباط  با نیازمندیهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه...بیشتر بخوانید

احزاب سیاسی نقش اساسی و بنیادین در توسعه سیاسیدراز مدت در کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با دموکراسی نوظهور ایفا میکنند. ایران نیز به عنوان...بیشتر بخوانید

• حفظِ تمامیتِ ارضیِ مملکت مستلزمِ هموژنیزه کردنِ نژادیِ مردمِ آن نیست. اتفاقا اصرار بر یکدستیِ نژادی، که «نژاد-آگاهی» را در بینِ مردمانِ رواج می...بیشتر بخوانید